Bakım Onarım Teknik Şartnamesi

Bakım Onarım Teknik Şartname Örneği:

………………………………….HASTANESİ

GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Madde -1 : TANIMLAR VE KISALTMALAR
İş bu Görüntüleme cihazlarının Parçalı Bakım Onarım Teknik Şartnamesinde (bundan böyle “ŞARTNAME” olarak tanımlanacaktır.) yer alan aşağıdaki terimler karşılarında belirtilen anlamları ifade edecektir.
İdare                          :………………………………….Hastanesi
Firma                         :Bakım Onarım işlerini yapacak Yüklencici
Cihaz                          :Bakım Onarımı yapılacak  EK_1 deki Tıbbi Cihazlarını
İşin Süresi                  : İhale dökümanında belirtilen sözleşme süresidir.
Bakım                        :Cihazların performansını korumak ve tam kapasite ile çalışmalarını sağlamak için, üreticinin öngördüğü aralıklarla gereğinde kalibrasyon, parça değişimi ve onarımını da kapsayan her türlü işlemdir.
Onarım                      :Cihazların tümünün yada bir parçasının fonksiyonunu yitirmesi durumunda (Hasta alamına engel olmayacak şekilde) sorunu giderip tam kapasite ile çalışmayı sağlamak  için servis klavuzunda belirtilen kalibrasyonlar da dahil  yapılan her türlü  işlemdir.
Büyük Onarım          :Firmanın yurt içi zorunlu stok listelerinde bulunmaması nedeniyle yurt dışından temin edilecek parça değişimi gerektiren onarımlardır.
Onarım Süresi           :Firmanın büyük onarım ve küçük onarım durumunda, kullanıcıya servis raporu ile bildirdiği cihazın tam kapasite ile çalışır hale gelmesi için gereken süredir.
Kabul                                     :Herhangi bir arızanın giderildiğinin ve Bakım Onarım yapılmasının kabulüdür.
Yedek Parça              :Cihazlarda arızanın giderilmesi için değişmesi zorunlu olan her türlü parça.
Sarf Malzeme            :Cihazların normal günlük işletimi, periyodik bakımlar sırasında kullanılan her türlü sarf, temizleyici ve koruyucu malzeme.
Çalışılmayan Süre    : İdarece telefon, faks veya maille arızayı bildiriminden itibaren,

 • Arızaya müdahale edilmemesi durumunda 2 (iki) saat sonra,
 • 2 (iki) saat içinde parçasız müdahale edilip 24 (yirmi dört) saat içinde onarımın tamamlanamaması durumunda 24.(yirmi dört) saatin sonunda,
 • 2 (iki) saat içinde parçalı müdahale edilip 48 (kırksekiz) saat içinde onarımın tamamlanamaması durumunda 48 (kırksekiz) saatin sonunda,
 • 48 (kırksekiz) saatin içinde onarımın tamamlanması durumunda gözlem süresi içinde arızanın tekrarladığı saatten itibaren başlayan ve onarımın tamamlandığı zamana kadar geçen süredir.
 • 5 (beş) takvim günü içinde giderilmesi gereken yurt dışı yedek malzeme gereken Büyük onarımların tamamlanamaması durumunda 5 (beş) takvim günü sonunda,
 • Özel izne tabi veya kısıtlı ithal ürünlerin temini nedeniyle onarım gerektiren arızaların 20 takvim günü içinde arızanın giderilememesi durumunda 20 takvim günü sonunda,
 • Yukarıda belirtilen Bakım onarım süreleri hesaplanırken Firma normal ve stand by süreleri dikkate alınarak arızalı cihaz süreleri “Çalışılmayan süre” olarak hesaplanır.

Madde – 2 : KAPSAM 

 • Bu Şartname, Ek- 1 de yer alan Tıbbi cihazların ve bu cihazlara ait aksesuarların ihale dökümanında belirtilen süreyle aylık periyodik Bakım, onarım ve arızalarının giderilmesine yönelik uygulanacak kriterlerin belirlendiği bir teknik şartnamedir.
 • Periyodik Bakım ve onarım hizmetleri mesai saatleri dahilinde haftanın 6 (altı) günü 08:30-19:30 arasında hizmet verilecektir.

Madde -3 : TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM ONARIM, TEST  VE KABULÜ

 • Firma bakım esnasında yapacağı işleri İdareye yazılı olarak bildirir, bakımı yapılacak cihazların Servis prosedürleri veya cihaz bakım dokümanları Tıbbi Cihazlar Birimine teslim edecektir.
 • Bakım Onarım işlemleri mahalinde bir fiil bulunması zorunlu bölümün görevlisi ve Klinik Mühendislik görevlisi ile Firma elemanının imzalayacağı formlar düzenlenecektir.
 • Bakım Onarım esnasında cihazda üretici tarafından belirlenen kriterlerin dışında  performansın düştüğü veya fonksiyon kayıp edildiği tespiti halinde onarım işleri yapılmamış sayılır. Firma tarafından her bakım sonrası cihazlar çalışma performansı test edecek ve çalışır vaziyette teslim edecektir.
 • Firma, cihazların sözleşmenin başlangıcından bitişine kadar, Sözkonusu normal ve stand by çalışma saatleri dahilinde tam kapasite ile çalışır durumda olmasını sağlamakla ve sözleşmenin sona erdiği tarihte tam kapasite ile çalışır durumda teslim etmekle yükümlüdür.
 • Bakım firma tarafından mesai saatleri içinde belirtilen aralıklarla İdare (Cihazdan sorumlu Ünite ve Tıbbi Cihazlar Birimi)  ve Firma tarafından belirlenecek takvim çerçevesinde bakımlar yapılır.
 • Bakım onarımlar kullanıcının ve Klinik Mühendislik yetkilisinin gözetiminde yapılır. Yapılan işlemlere ilişkin “servis raporu” düzenlenir, ayrıca cihaz yanında bulunan “Tıbbi Cihaz Arıza Kayıt Defteri” ne kaydedilir ve firma yetkilisi tarafından imzalanır.
 • Firma arızayı telefon, faks veya maille haber aldığı andan itibaren Madde 2 de belirtilen süreler dahilinde 2(iki ) saat içinde arızaya müdahale etmekle yükümlüdür. Aksi halde çalışılmayan süre başlatılır. Arıza bildirimlerinde İdare kayıtları esas alınır. Firma arızaya ilk müdahaleyi yapmaz ise Madde-6.a hükmü uygulanır.
 • Firma yedek malzeme gerektirmeyen arızayı  Madde 2 de belirtilen süreler dahilinde 24 saat içinde gidermek (İdarece belirlenen büyük onarımlar hariç)  zorundadır. Aksi halde çalışılmayan süre başlatılır. Firma arızayı belirtilen sürede gideremezse Madde-6.b hükmü uygulanır.
 •  Firma yedek malzeme gerektiren arızayı Madde 2 de belirtilen süreler dahilinde 48 saat içinde gidermek (İdarece belirlenen büyük onarımlar hariç)  zorundadır. Aksi halde çalışılmayan süre başlatılır. Firma arızayı belirtilen sürede gideremezse Madde-6.b hükmü uygulanır.
 • Firmanın yurt içi stok listelerinde bulunmaması nedeniyle yurt dışından temin edilecek parça değişimi gerektiren onarımlar büyük onarım ( MR cihazlarına ait Magnet hariç) olarak adlandırılır ve bunun süresi 5 takvim gününü geçemez.. Firma arızayı belirtilen sürede gideremezse Madde-6.b hükmü uygulanır.
 • Firma arıza vaya update aşamasında kullanacağı tüm yedek malzemeleri üceretsiz temin edecektir. Ancak; Magnet ücreti karşılığı temin etmekle yükümlüdür.
 • Firma; arızalı Tıbbi cihaz için gerekli yedek malzeme yurt içinde bulunamaması, yurt dışından itahalatı kısıtlı veya özel izne tabi parçaları için arıza süresi bildirimden itibaren  20 (yirmi) takvim gününü geçmeyecektir.Ancak Firma ithal ettiği yedek malzemenin kısıtlı ve  özel izine tabi olduğuna dair belgeyi idareye vermek zorundadır. Bu süre içerisinde arızanın giderilemesi veya belgelendirme yapılamaması durumunda Madde-6.b hükmü uygulanır.
 • Parça dahil anlaşma kapsamı dışında kalan istisnai parçalarda firma teklifinin idare onayından sonra arıza onarım süresi başlar.
 • Değişecek yedek parçalar, cihazın orijinal görüntüsü ve işlevini bozmayacak şekilde olacaktır. Cihaz üreticisinden temin edilmiş ve test edildiği belgelenecektir.
 • Firma; Tıbbi cihazlara ait Servis kitapçıklarında belirtilen bakım periyotlarına göre bakımlarını ve kalibrasyonlarını yapmakla yükümlüdür.
 • Firma Üretici tarafından gönderilen Tıbbi cihazların imalat değişikliklerinden kaynaklanan yenilikleri ve kullanıcı iyileştirici cihaz özelliklerine ait up-date işlemlerini idare bilgisi dahilinde ücretsiz yapacaktır. Firma yapılanbu tüm işlemleri cihaz yanında bulunan “Tıbbi Cihaz Arıza Kayıt Defteri ve Servis Raporuna” işler.
 • Arıza veya Bakım sonrası İdare söz konusu Tıbbi Cihazı 72 saat süre ile cihaz çalıştırılarak gözlem altına alır, Bu gözlem süresi içinde oluşan aynı arızanın bildirminden sonra Madde-1-a-b-c-d-e-f maddelerine müteakip arız müdahale ve çalışılmayan süre başlatılır.
 • Gözlem süresi içinde aynı arızanın tekrarlamaması durumunda onarım kabul edilmiş olur ve kullanıcı cihaz yanında bulunan “Tıbbi Cihaz Arıza Kayıt Defteri” ne kabul işlemini kaydeder.
 • Gözlem süresi içinde aynı arızanın tekrarlaması durumunda veya arıza giderme esnasında oluşan başka bir arıza sebebiyle onarım geçersiz kabul edilir ve çalışılmayan süre başlatılır.
 • Sözleşme imzası öncesi ya da hemen sonrasında kapsam dahilindeki tüm cihazlar için durum tespit çalışması yapılacak ve halihazırdaki eksiklikler raporlanarak, eksik ve arızalı kısımlar varsa, arızalı parçalar mevcut firma tarafından değiştirilecektir.
 • Herhangi bir cihazın servis klavuzunda tariflenen kalibrasyon işlemleri dahil hasta alımına engel olmayacak arızalar hariç  kısmi onarımı söz konusu değildir.
 • Hastanemiz bünyesinde bulunan ………….. marka cihazlarda dönem içerisinde meydana gelecek bakım onarım ve arıza durumunda yüklenici firma tarafından Mühendislik hizmetin ücretsiz  olarak sağlanacaktır.

Madde- 4 : GARANTİ  ŞARTLARI

 • Arıza durumunda yedek parça firma tarafından temin edilecek, temin edilen yedek parça ve işçilik için 1 (bir) yıl garanti verilecektir. Bu süre içinde aynı parçada sorun çıkması durumunda firma ücretsiz olarak parçayı temin ve montajla yükümlüdür.
 • Tüm arızalı parçaların, üreticiden, fabrika testlerinden geçtiği, orijinal üretici belgesine sahip ya da faturası ile kanıtlanmak üzere, orijinal yeni ya da yenilenmiş parça ile değiştirilmelidir. Yedek parçada onarım söz konusu değildir
 • Firmanın uzaktan veya direk olarak Tıbbi cihaza müdahalesi, hatalı yedek parça kullanımı v.b. sebeplerle doğacak zarar ve ziyanın ile işletme zararlarını karşılanmasından sorumludur.
 • Tıbbi cahazlarda firmaca uzaktan erişim veya direk müdahale sonucu oluşan bir zarar ziyanın tespiti ve tazmininden sonra aynı durumun sözleşme süresi içinde tekrarlanması halinde ilgili cihaza ait ödeme durdurulur ve idare sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.
 • Bakım ve onarımı yapılan Tıbbi cihaza ait Bakım prosedürleri madde madde servis tutanağına işlenecek, mahalinde bir fiil bulunması zorunlu bölümün görevlisi ve Klinik Mühendislik görevlisi ile Firma elemanı tarafından imzalanacaktır.
 • Firma Tıbbi cihazların servis kılavuzunda belirtilen kapsam ve sıklıkta elektrik güvenlik testlerini yapacaktır.
 • Firma yurt içi stok listesinde yer alan yedek parça ve sarf malzemeler var ise fiyatlarını sözleşme süresi sona erinceye kadar döviz cinsinden sabitleyerek İdareye bildirecektir.
 • İdare 1 ay öncesinden Tıbbi cihazın devre dışı kalacağını Firmaya bildirmesi veya 10 yaşın üzerindeki cihazlarda Firma yedek malzeme bulamadığını yazılı bildirmesi halinde  takip eden ay için bakım ücreti ödenmez ve söz konusu cihaz sözleşme dışı kalır.
 • Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 takvim gün içinde Firma idareyle bakım çalışma takvimi belirlemek için müracaat etmek zorundadır. İdareninde onayı alınmış Bakım proğramının uygulanmasına Firma tarafından derhal başlatılır. Programda belirtilen her hangi bir bakım periyodu Firmadan kaynaklanan (arıza harici) sebeplerden dolayı yapılmaz ise Madde-6 .c hükümleri uygulanır.
 • MR benzeri cihazların çalışmasında kullanılan yüksek saflıktaki sıvı ve gaz halindeki helyum benzeri ürünler Firma tarafından temin  edilecektir. Bu tür ürünler cihazların emniyeti ve çalışmasını etkilemeyecek şekilde belli periyortlarda uzmanlığı belgelenmiş kişiler tarafından dolumları ücretsiz yapılacak ve takibi sağlanacaktır. Firma Bakım Onarım sözleşmesinin bitim tarihinde bu ürünlerin doluluk oranını en az %70 seviyesinde bırakmak zorundadırlar.

Madde -5 : RİSKLER

 • Firma bakım esnasında can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.
 • Firma tarafından, Bakım onarım ve arıza amaçlı idareden teslim alınan cihaz ; noksan veya hatalı sevk edilmiş, kusurlu ambalajlama dolayısıyla hasara uğrayan cihaz veya yedek parçalar ya da montaj sırasında Firmanın kusurundan dolayı hasara uğrayan cihaz veya yedek parçalar, bütün masraflar Firmaya ait olmak üzere ücretsiz olarak değiştirilecektir. Reddedilen cihaz veya malzeme Firmaya  iade edilecektir.
 • Firma onarımı yapılmak üzere İdareden teslim aldığı cihaz veya malzemeyi teslim aldıktan sonra Cihazda veya malzemede oluşacak her türlü hasar ve kayıptan sorumlu olacaktır.

Madde – 6 : CEZAİ HÜKÜMLER

 • Firma tarafından  3.g maddesinde belirtilen süre içinde arızaya müdahale edilecektir. Belirtilen sürenin aşılması durumunda bakım sözleşme bedelinde söz konusu cihaza tekabül eden yıllık bakım bedelinin % 1 (yüzde bir) oranında cezai işlem uygulanır ve ilk tahakkuk döneminde Firmadan kesilir.
 • Firma tarafından 3.h-i-j ve l maddesinde belirtilen süre içinde arıza giderilecektir. Belirtilen sürenin aşılması ve halen cihaza hasta alınamaması durumunda aşılan her 24 (yirmi dört) saat için bakım sözleşme bedelinde söz konusu cihaza tekabül eden yıllık bakım bedelinin %3 (yüzde üç) oranında cezai işlem uygulanır ve ilk tahakkuk döneminde Firmadan kesilir.
 • Firmadan kaynaklanan sebeplerden (hasta alımını engelleyen arızalar hariç) dolayı Cihazların periyodik bakımlarının yapılmaması durumunda ise Firmaya sözleşme bedelinde söz konusu cihaza tekabül eden yıllık bakım bedelinin %5 (yüzde beş) oranında cezai işlem uygulanır.
 • Sözleşmede belirtilen 3.g, 3.h,3.i, 3.j ve 3.l maddeleri dışında kalan hususlardan birinin gerçekleşmesi halinde Firmaya, gerçekleşmeyen her ay %1 (yüzde bir) oranında cezai işlem uygulanır ve ilk tahakkukta uygulanır.
 • Herhangi bir arıza ve bakım nedeniyle sözleşmede yer alan cihazlardan herhangi birinde çalışılmayan sürenin sözleşme süresi boyunca %95 up-time süresini ihlal edilmesi durumunda  bakım sözleşme bedelinde söz konusu cihaza tekabül eden aylık bakım bedeli ödenmez.

Madde – 7 : GÜVENLİK VE EMNİYET

 • Firma, bu sözleşme ile ilgili olarak İdare tesislerine girecek Türk ve yabancı uyruklu personelin nüfus cüzdanı sureti, pasaport numarası, verildiği yer, bulunduğu adres gibi kimlik tespiti için gerekli bilgileri zamanında İdareye verecek ve bunlar için çalışma kartları veya geçici giriş kartları düzenlenecektir.
 • Çalışma kartı veya geçici giriş kartı  olmayan personelin idare tesislere girmesine izin verilmeyecektir.
 • Çalışma kartının düzenlenmesi geciken personel, çalışma kartı sağlanıncaya kadar ancak İdarenin izni ile ve çalışma kartı olan başka bir personelin gözetiminde çalıştırılabilir.

Madde – 8 : FİRMA PERSONELİNİN ÖZELLİKLERİ

 • Tıbbi Cihazların bakımlarını, arızaya müdahalelerini ve onarımlarını ilgili ekli listede belirtilen marka ve model cihazlar kapsamında üreticisi firma tarafından verilen eğitimleri almış teknik açıdan uzman elemanlar tarafından yapılacak ve bu elemanların almış oldukları eğitimler ihale aşamasında belgelendirilecektir.
 • İşin devamı süresince her zaman için Firma, işte çalışan ve iş ile ilgili olan bütün personelin  kanun ve nizamlara aykırı harekette bulunmamaları için her türlü tedbiri alacak ve işin düzenli yürütülmesini sağlayacaktır. Bu gibi durumlardan doğan gecikme, kaza ve bozulmalardan Firma sorumlu olacaktır.
 • Firma, kendisinin veya kendi sorumluluğundaki diğer firmaların çalıştırdığı işçi ve personel için İş Kanunu ile Sosyal Güvenlik Yasalarının işveren olarak yüklediği yükümlülükleri zamanında yerine getirecektir.
 • Firma, iş yeri çevresinde olabilecek kazaları derhal ilgili yerlere bildirecektir.

Madde – 9 : PATENT HAKLARI

 • Firma, sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı teçhizat ve uygulayacağı inşaat ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait patent haklarını ödeyecek ve herhangi bir patent hakkının bozulmasından doğan tazminat istem ve davaların sorumluluğu Firmaya ait olacaktır. Bu yüzden meydana gelecek zarardan İdare sorumlu olmayacaktır.

Madde – 10 : DOKÜMANTASYON

 • Firma, Cihazların bakım ve işletimine yönelik kullanıcı ve servis manuellerini,  her cihaz türü için varsa CD bir takım (PC’ye drive-menu’lü olarak yüklenmiş şekilde) veya varsa bir takım da yazılı olarak verecektir.
 • Cihazların bakım ve işletimine yönelik verilecek doküman, kullanıcının anlayacağı düzeyde ve varsa Türkçe olacaktır.

Madde – 11 :GENEL ŞARTLAR

 • Firma; Bakım onarımı yapacağı Tıbbi Cihaz ile ilgili yetkili teknik kadroya sahip olduğunu belgelemek zorundadır. Bu personellere ait tüm bilgileri (isim,telefon, eğitim v.b.)  ve belgeleri (eğitim sertifikası, çalışma belgesi, v.b.) idareye verecektir.
 • Firma bakım onarım yaptıracağı teknik uzman personelinin belirtilen sistemler konusunda yetkili ve gerekli eğitimleri aldığını ve izmir ili veya çevresinde ikamet ettiklerini belgelemek zorundadır.
 • Firma sözleşmenin yapıldığı tarihten sona erdiği tarihe  kadar İzmir ili sınırları içinde faaliyet gösteren bir iş yeri olmalıdır.
 • Firmanın TSE Hizmet ve Hizmet Yeri Yeterlilik belgesi bulunacak ve bunu belgeleyecektir.

Ek:1

Cihazın Adı Adet Marka Model Seri No Bulunduğu Birim BAKIM PERİYODU

 

 

 

Bir Cevap Yazın