Klinik Mühendislik Akreditasyon ve Ölçüm Biriminin Görevleri

 Araştırma Hastanesi bünyesinde Cihaz Takip Sisteminde
(CTS) oluşturulan Tıbbi cihaz Stokuna göre kalibrasyon kayıt bilgilerinin tutulması,
 Devreye alınan ve alınacak cihazların kalibrasyon bilgilerinin incelenerek kalibrasyon gerekli
dokümantasyonları tutulması veya güncellenmesi,
 Klinik Mühendislik hizmetlerin çalışma standartlarının, politika ve prosedürlerinin oluşturulmasına
öncülük etmek ve bu doğrultuda performansı yönetmek,
 Klinik Mühendislik hizmetlerinde ortaya çıkan sorunları çözümlemek, eksikleri tamamlamaktır
 Akreditasyon çalışmaları ve devamında gerekli alet ve dokümanların temini için çalışma yapmak,
 Kalibrasyon sırasında kullanılması muhtemel olan alet setini almak, kullanılacak sarf malzemelerini
hastane deposundan temin etmek
 Servis sorumlusu ile birlikte kalibrasyon yapılacak bölgedeki güvenliğin sağlanması için gerekli
tedbirleri almak
 Cihazların kalibrasyon hizmetlerinin maliyet analizlerini yaparak verimliliklerini kontrol etmek.
 Cihazların kalibrasyon nedeni ile oluşan cihazın çalışmama süresini minimum seviyede tutmak
 Kalibrasyon faaliyetleri sonucu oluşan verilerin kolayca erişilebilecek bir şekilde dosyalanmasını
sağlamak
 Kalibrasyon ve Akreditasyon faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak
 Sözleşme ile dışarıdan alınan kalibrasyon hizmetlerinde ilgili firmanın görevlisine, işin sorunsuz
tamamlanabilmesi için gerekli desteği vermek. Firma elemanının izlemek veya izleterek eşlik etmek
 Kalibrasyonun tamamlanabilmesi için dışarıdan temin edilmesi gereken bir hizmet veya malzeme olması
durumunda Müdürlüğü bilgilendirmek
 Tıbbi cihazların etkin ve emniyetli bir biçimde kullanılabilmesi için kalibrasyon sonucu ilgili personeli
eğitmek ve bilgilendirmek
 Hastanede bulunan Tıbbi cihazların Kalibrasyon belgeleri ve  dokümanlarını arşivlemek
 Kullandığı aletlerin temizliğini ve bakımını gerçekleştirerek ilgili yerlerine yerleştirmek
 Tıbbi cihazlarla ilgili kalibrasyon malzeme stokunu kontrol ederek belirlenmiş stok seviyelerine göre
yedek parça, malzeme vb. eksikliklerini çıkartır ve Hastane Müdürüne iletir.
 Tıbbi cihaz kalibratörlerinin bakım ve kalibrasyonlarının gerçekleştirilmesi için ilgili firmaya göndermek
ve takibini yapmak.
 Kalibrasyon Hizmet alımı kapsamında dışarıya gönderilen cihazın takibini yapmak.
 Kişisel gelişimini takip etmek, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını Hastane Müdürü ile birlikte saptamak.
 Kişisel gelişimi için planlanan eğitimlere katılarak kendisini sürekli geliştirmek
 Sorumluluk alanında yer alan Tıbbi cihazların güvenliğini sağlamak
 İdare ve yapılan çalışmalar ile ilgili tüm bilgilerin gizliliğini, değerli belgelerin güvenliğini sağlamak
 Birimdeki tüm çalışanların, Hastane değerleri doğrultusunda çalışmasını sağlar.
 Birimdeki çalışanların motivasyonunu yüksek tutarak en üst düzeyde performans göstermelerini sağlar.
 Birimdeki çalışanların performanslarını izler, değerlendirir, gelişimleri için destek olur.
 Çalışmalarını aksatan, servis düzenine, politika ve prosedürlerine uymayan, göreve geç gelen yada hiç
gelmeyen ekibindeki çalışana gerekli uyarılarda bulunur. Uyumsuz davranışlarını tekrarlayan çalışan
hakkında Müdürlüğü bilgilendirir.
 Birimdeki kişilerin kılık, kıyafet, davranış ve iletişimlerini izler ve gördüğü aksaklıkların düzeltilmesini
sağlar.
 Birimde eğitim ve düzeni sağlamak, ortaya çıkan sorunları tartışmak, çözüm önerileri getirilmesini
sağlamak ve gerçekleşen değişiklikleri aktarmak amacıyla ekip içinde toplantılar düzenler.
 Birim çalışanlarının özel ve mesleki sorunları ile ilgilenir; çözüm yolları bulmaya çalışır.
 Birim çalışanlarının hastane içinde kendi bölümleriyle ilgili tüm yapı, cihaz, makine ve sistemlere
yönelik hizmet verebilmeleri için gerekli olan eğitimleri planlar.
 Birimin ihtiyaç duyduğu teknik eğitimlerin oluşturulmasında ve verilmesinde gerekli planlamayı yapar.
 İnsan Kaynakları tarafından planlanan ve uygulanan eğitim programlarına katılır ve ekibinin katılmasını
sağlar
 Birim çalışanlarının aldıkları eğitimlerin sonuçlarını izler ve İnsan Kaynakları’na ve Müdürlüğe geri
bildirimde bulunur.
 Ekip çalışması anlayışı içerisinde tıbbi ve idari personel ile iş birliği içinde çalışır ve ekibinin de aynı
şekilde çalışabilmesi için gerekli koordinasyonu sağlar.
 Tamamlanan işle ilgili olarak Hastane Müdürü’nü bilgilendirir

Bir Cevap Yazın