Klinik Mühendislik Arıza ve Onarım Biriminin Görevleri

 Hastanesi bünyesindeki cihazlarda sorunsuz ve kaliteli sağlık hizmetleri verilmesini desteklemek üzere
Tıbbi cihazların kullanma talimatlarının kullanıcılara brife edilmesi,
 Hastane bünyesinde bulunan ve Cihaz Takip Sistemine kaydedilen Tıbbi cihazların listelenmesi,
envanter ve kayıt bilgilerinin tutulması ve güncellenmesi,
 Klinik Mühendislik hizmetlerin çalışma standartlarının, politika ve prosedürlerinin oluşturulmasına
öncülük etmek ve bu doğrultuda performansı yönetmek,
 Klinik Mühendislik hizmetlerinde ortaya çıkan sorunları çözümlemek, eksikleri tamamlamaktır.
 Klinik Mühendislik birimi çalışma planı doğrultusunda yapacağı işler ile ilgili kritik cihaz ihtiyaçları ve
özelliklerine dair bilgileri edinmek.
 Arıza ve Onarım sırasında kullanılması muhtemel olan alet setini tespiti ve tedariği için çalışma yapmak,
kullanılacak sarf malzemelerini hastane deposundan temin etmek
 Servis sorumlusu ile birlikte Arıza ve Onarım yapılacak bölgedeki güvenliğin sağlanması için gerekli
tedbirleri almak
 Cihazların Arıza ve Onarım hizmetlerinin maliyet analizlerini yaparak verimliliklerini kontrol etmek.
 Cihazların Arıza ve Onarım nedeni ile oluşan cihazın çalışmama süresini minimum seviyede tutmak
 Arıza ve Onarım faaliyetleri sonucu oluşan verilerin kolayca erişilebilecek bir şekilde dosyalanmasını
sağlamak
 Arıza ve Onarım faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak
 Sorumluluk alanındaki acil duruma hemen müdahale ederek tespit edilen arızayı gidermek için çalışmak.
 Cihazlarda oluşan arızaları minimuma indirmek
 Sözleşme ile dışarıdan alınan Arıza ve Onarım hizmetlerinde ilgili firmanın görevlisine, işin sorunsuz
tamamlanabilmesi için gerekli desteği vermek. Arıza ve Onarım işlemlerini yapan kişiyi izleyerek eşlik
etmek
 Arıza ve Onarımın tamamlanabilmesi için dışarıdan temin edilmesi gereken bir hizmet veya malzeme
olması durumunda Müdürlüğü bilgilendirmek
 Tıbbi cihazların etkin ve emniyetli bir biçimde kullanılabilmesi için ilgili personeli eğitmek
 Arıza veya onarımı gerçekleştirilen cihazların çalışır halde olduklarını kontrol etmek, arıza nedenini ve
kullanımla ilgili uyarıları bildirerek işi talep eden kişiye teslim etmek
 Hastanede bulunan Tıbbi cihazların Servis Manuel, Kullanıcı Manuel şema ve dökümanlarını arşivlemek
 Tıbbi cihazların envanterlerini oluşturmak ve güncellemek
 Kullandığı aletlerin temizliğini ve bakımını gerçekleştirerek ilgili yerlerine yerleştirmek
 Sorumlu olduğu Tıbbi cihazlarla ilgili malzeme deposu stoğunu kontrol ederek belirlenmiş stok
seviyelerine göre yedek parça, malzeme vb. eksikliklerini çıkartır ve Müdürlüğe iletir.
 Dışarıya Arıza ve Onarım kapsamında teknik hizmet almak için gönderilen cihazın takibini yapmak.
 Kişisel gelişimini takip etmek, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını Müdürlük ile birlikte saptamak.
 Kişisel gelişimi için planlanan eğitimlere katılarak kendisini sürekli geliştirmek
 Sorumluluk alanında yer alan Tıbbi cihazların güvenliğini sağlamak
 İdare ve yapılan çalışmalar ile ilgili tüm bilgilerin gizliliğini, değerli belgelerin güvenliğini sağlamak
 Yedek parça, malzeme vb. kullanımını izler ve depo eksikliklerinin tamamlanması için Müdürlüğe
taleplerin iletilmesini sağlar.
 Gerektiğinde Klinik Mühendislik Servis tarafından kullanılan yedek parçaların, malzemelerin vb. stok
sayımlarının yapılmasını koordine eder ve gerekli raporlamayı gerçekleştirir
 Birimdeki tüm çalışanların, Hastane değerleri doğrultusunda çalışmasını sağlar.
 Ekibindeki çalışanların motivasyonunu yüksek tutarak en üst düzeyde performans göstermelerini sağlar.
 Ekibindeki çalışanların performanslarını izler, değerlendirir, gelişimleri için destek olur.
 Çalışmalarını aksatan, servis düzenine, politika ve prosedürlerine uymayan, göreve geç gelen yada hiç
gelmeyen ekibindeki çalışana gerekli uyarılarda bulunur. Uyumsuz davranışlarını tekrarlayan çalışan
hakkında Müdürlüğü bilgilendirir.
 Birimdeki kişilerin kılık, kıyafet, davranış ve iletişimlerini izler ve gördüğü aksaklıkların düzeltilmesini
sağlar.
 Birimdeki eğitim ve düzeni sağlamak, ortaya çıkan sorunları tartışmak, çözüm önerileri getirilmesini
sağlamak ve gerçekleşen değişiklikleri aktarmak amacıyla ekip içinde toplantılar düzenler.
 Birimdeki çalışanlarının özel ve mesleki sorunları ile ilgilenir; çözüm yolları bulmaya çalışır.
 Birimdeki çalışanlarının hastane içinde kendi bölümleriyle ilgili tüm yapı, cihaz, makine ve sistemlere
yönelik hizmet verebilmeleri için gerekli olan eğitimleri planlar.
 Ekibinin ihtiyaç duyduğu teknik eğitimlerin oluşturulmasında ve verilmesinde gerekli planlamayı yapar.
 İdare tarafından planlanan ve uygulanan eğitim programlarına katılır ve ekibinin katılmasını sağlar
 Birim çalışanlarının aldıkları eğitimlerin sonuçlarını izler ve İdare İnsan Kaynakları’na geri bildirimde
bulunur.
 Birim çalışması anlayışı içerisinde tıbbi ve idari personel ile iş birliği içinde çalışır ve ekibinin de aynı
şekilde çalışabilmesi için gerekli koordinasyonu sağlar.
 Tamamlanan işle ilgili olarak Hastane Müdürü’nü bilgilendirir

Bir Cevap Yazın