Malzeme ve Cihaz Yönetimi

Kod Standart 1
DMC01 Malzeme ve cihazların etkin şekilde yönetilmesi sağlanmalıdır.
Kod Değerlendirme Ölçütü
DMC01.01
Malzeme ve cihazların yönetimine ilişkin doküman bulunmalıdır.
Dokümanda asgari aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:
o Malzeme ve cihaz yönetiminde yer alan personelin görev ve sorumlulukları
o Malzeme ve cihazlara ilişkin ihtiyacın tespit edilmesi
o Malzeme ve cihazların temini
o Malzemelerin muhafazası
o Malzeme istemleri
o Malzemelerin hazırlanması ve transferi
o Malzeme ve cihazların teslim alınması ve kullanıma sunulması
o Malzemelerin ve cihazların güvenli kullanımı
o Malzeme ve cihaz kullanımı esnasında oluşan tehlikeli durumlara müdahale yöntemleri
o Özel nitelikli, özel muhafaza koşullarına mahsus veya kullanılması özel teknik/uzmanlık gerektiren malzemeler ve cihazlar
o Cihazların bakımı, onarımı, ayarlanması ve kalibrasyonu
o Arıza ve onarım süreçleri
o Malzeme ve cihazlarla birlikte güvenli kullanım için verilen belgelerin muhafazası
o Malzeme ve cihazların temizliği ve dezenfeksiyonu
o Güvensiz, uygunsuz ürünlerin geri çekilmesi, bu ürünlerin muhafaza veya iade şartları
o Tıbbi cihazların kullanım dışı bırakılması ile ilgili karar süreçleri

Kod Standart 2
DMC02 Malzeme ve cihazların teminine yönelik düzenleme bulunmalıdır.
Kod Değerlendirme Ölçütü
DMC02.01
Birim bazında bulundurulması gereken malzemeler tespit edilmeli, bu malzemelerin minimum, kritik ve maksimum stok seviyeleri belirlenmeli ve takip edilmelidir.
DMC02.02
Malzeme ve cihazların teminine yönelik kurallar tanımlanmalıdır.
Malzeme ve cihaz temini ile ilgili asgari aşağıdaki hususlar tanımlanmalıdır:
o Kimlerin malzeme ve cihaz temin talebinde bulunabileceği
o Talep yöntemi
o Taleplerin nasıl ve kimler tarafından değerlendirileceği
o Teknik şartname hazırlanması
o Tekliflerin değerlendirilme süreci
o Temin edilen malzeme ve cihazların kontrolü

Kod Standart 3
DMC03 Malzemelerin muhafazası ve transferine yönelik düzenleme bulunmalıdır.
Kod Değerlendirme Ölçütü
DMC03.01
Tanımlanmış malzeme depoları ve tıbbi tüketim malzemelerinin
24 saatten fazla tutulduğu tüm birim depolarına tanımlanmış
yetkili personel haricinde kişilerin erişimi sınırlandırılmalıdır.
DMC03.02
Malzemeler, depolama alanlarında niteliklerine göre uygun muhafaza koşullarında saklanmalı ve dokümante edilmelidir.
o Depoda bulunan malzemelerin yerleşim yerini gösteren yerleşim planları bulunmalıdır.
o Depolarda hemzemin yerleştirme yapılmamalıdır.
o İstiflemede depolanan malzeme ile tavan, taban ve yan duvar arasında boşluklar bulunmalıdır.
o Malzemenin cinsine göre uygun yerleştirme yapılmalıdır.
o Deponun koşullarına göre oluşabilecek riskler tanımlanmalıdır.
o Risklere yönelik koruyucu önlemler alınmalıdır.
o Depolarda bulunan malzemenin niteliğine göre sıcaklık ve nem takibi yapılmalıdır.
o Depoda bulunan buzdolaplarının sıcaklık ölçümleri yapılmalı ve olası bir arıza/bozulma durumuna karşı alternatifi belirlenmelidir.
DMC03.03 Depo yerleşim planları oluşturulmalı, planlar güncel tutulmalıdır.
DMC03.04
Depolarda transfer esnasında olabilecek kırılma, yırtılma, dökülme gibi durumlara karşı önlemler alınmalı ve güvenli transfer
için gerekli teçhizat sağlanmalıdır.
DMC03.05
Transferi gerçekleştirecek personele, malzemelerin güvenli
transferi, özel nitelikli veya tehlikeli malzemeler konusunda eğitim verilmelidir.

Kod Standart 4
DMC04 Tıbbi cihazların izlenebilirliği sağlanmalıdır.
Kod Değerlendirme Ölçütü
DMC04.01 Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri bulunmalıdır.
DMC04.02
Tıbbi cihazların cihaz kimlik kartı bulunmalıdır.
Cihaz kimlik kartı üzerinde asgari aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:
o Cihazın adı
o Seri numarası
o Markası
o Demirbaş numarası
o Bulunduğu bölüm
DMC04.03 Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon süreçleri bir plan dahilinde izlenmelidir.

Kod Standart 5
DMC05
Çekirdek
Tıbbi cihazların güvenli kullanımına yönelik bakım, ayar
ve kalibrasyonları yapılmalıdır.
Kod Değerlendirme Ölçütü
DMC05.01
Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyonları yapılmalıdır.
o Cihazların güvenli çalışması ve doğru sonuç vermesi amacıyla; firma önerileri, hastane ihtiyaçları ve kullanım yoğunluğuna göre belirlenen şekilde ve sıklıkta, bakım, ayar ve kalibrasyon işlemleri yapılmalıdır.
Rehberlik
o Bakım ve ayar, cihazın yetkili servisi tarafından yapılabilir.
DMC05.02
Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi bulunmalıdır.
o Cihazların etiketi üzerinde aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:
• Kalibrasyonu yapan firmanın adı
• Kalibrasyon tarihi
• Geçerlilik süresi (Kalibrasyonu geçemeyen cihazlar için istenmez)
• Sertifika numarası
o Kalibrasyonu geçen, kısmi geçen veya geçemeyen cihazlar
için kalibrasyon etiketlerinde farklı renklendirmeler yapılmalıdır.
DMC05.03
Kalibrasyonu kısmi geçen veya geçemeyen cihazlarla ilgili nasıl bir yol izleneceği belirlenmelidir.
o Kalibrasyonu geçemeyen cihazların yeniden kalibrasyonuna kadar geçen süreçte hizmet sunumunun nasıl sürdürüleceği
belirlenmelidir.
o Kısmi geçen cihazlar için kalibrasyon açısından sorunlu fonksiyonlar ile ilgili nasıl bir yol izleneceği belirlenmelidir.
Kod Standart 6
DMC06
Cihaz arızaları, arıza bildirim ve onarım süreçleri kayıt altına alınmalıdır.
Rehberlik
Arıza durumunda cihaz üzerinde arızalı cihaz etiketi bulunmalıdır.

Kod Standart 7
DMC07
Kullanılması özel teknik/teçhizat/uzmanlık gerektiren cihazları (ventilatör, laboratuvar test cihazları, jeneratör gibi) kullanacak kişilere eğitim verilmesi sağlanmalıdır.

Kod Standart 8
DMC08 Çekirdek
Tehlikeli maddelerin yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.
Kod Değerlendirme Ölçütü
DMC08.01
Tehlikeli maddelerin yönetimine yönelik doküman bulunmalıdır.
Dokümanda asgari aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:
o Tehlikeli maddelerin güvenli taşınması, depolanması ve kullanılması
o Tehlikeli maddelerin dökülmesi ve maddelere maruz kalma
durumunda yapılması gerekenleri
DMC08.02
Kullanılan tehlikeli maddelerin envanteri oluşturulmalıdır.
Envanter asgari aşağıdaki bilgileri kapsamalıdır:
Tehlikeli maddenin;
o İsmi, markası, etken maddesi, tipi (toz, kristal vs.), kullanım
şekli ve miadı
o Saklama koşullarını
o Etkileşime girdiği maddeleri
o Temas halinde yapılacakları
o Kullanıldığı ve depolandığı yerleri
o Taşıma şeklini
o İmha yöntemlerini
o Tehlikeli madde sınıfını gösteren simgeler
DMC08.03 Envanter depoda ve kullanım alanında bulunmalıdır.
DMC08.04 Kimyasal maddenin adı ve tehlikeli madde sınıfını gösteren simge belirtilerek etiketlenmelidir.
DMC08.05 Kullanıcılara tehlikeli madde sınıfını gösteren simgeler hakkında
eğitim verilmelidir.

Kod Standart 9
DMC09
Çekirdek
Hasta Başı Test Cihazlarının (HBTC) kullanımı düzenlenmelidir.
Kod Değerlendirme Ölçütü
DMC09.01 HBTC’nin kullanıldığı bölümlerde sorumlular belirlenmelidir.
DMC09.02 HBTC’nin envanteri tutulmalıdır.
DMC09.03 HBTC’nin bakımı ve temizliği yapılmalıdır.
DMC09.04 HBTC için kalite kontrol testleri çalışılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.
DMC09.05
Kalite kontrol sonuçlarında uygunsuzluk tespit edilmesi halinde
düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.
o Cihazın kullanım dışı olması durumunda kullanılacak alternatif cihaz ya da yöntem belirlenmelidir.
DMC09.06
HBTC’yi kullanacak çalışanlara eğitim verilmelidir.
Eğitim asgari aşağıdaki konularda kapsamalıdır:
o Çalışılacak testlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar
o Kalibrasyon ve kalite kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi
o Cihazın temizliği ve bakımı
DMC09.07 HBTC’de çalışılmış olan tüm test sonuçları, hasta dosyasına kayıt edilmelidir.

YAZAR : Ali Celal

Elektronik Mühendisi / E.Üni. Kalibrasyon Lab. Sorumlusu / Biyomedikal Kalibrasyon Laboratuvarı Sorumlu Müdürü (Sağ.Bak.) / X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) / Ultrason-Doppler Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Mekanik Ventilatör Cihazı

Kronik ve akut solunum rahatsızlıklarının tedavisinde mekanik ventilatör cihazı kullanılır. Özellikle kronik solunum hastalıklarında uzun süreli mekanik …

Bir yanıt yazın